Tất cả
Giày Thần Xayda 49k680 hút 10% hp s...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
84,000đ 60,000đ
áo thần trái đất giáp 932 tăng 6% s...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 5
112,000đ 80,000đ
giày thần linh trái đất ki 54ki 2 s...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 5
100,800đ 72,000đ
rada phản sát thương 15% sv6
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
78,400đ 56,000đ
găng da xayda tc 1094 [+4] tấn cô...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 1
78,400đ 56,000đ
găng lưỡng long tc 3163 c4 tăng 12%...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
324,800đ 232,000đ
găng vàng zealot tc 3083 c4 hút 10%...
Hành tinh: Namec
Server: Server 2
224,000đ 160,000đ
giày thần namec ki 57k có 3 sao chư...
Hành tinh: Namec
Server: Server 2
134,400đ 96,000đ
sét sức đánh xayda 36% sv8
Hành tinh: Xayda
Server: Server 8
336,000đ 240,000đ
giày thần xayda ki 69k tăng 15% sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
134,400đ 96,000đ
áo thần xayda giáp +990 tăng 15% sứ...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
112,000đ 80,000đ
găng lưỡng long tc 2722 tăng 10% sứ...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
78,399đ 55,999đ
giày thần xayda ki 52k tăng 15% sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
123,199đ 87,999đ
rada 10 hút 15% hp sv3
Hành tinh: Xayda
Server: Server 3
123,199đ 87,999đ
găng lưỡng long tc 3227 tăng 9% sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
280,000đ 200,000đ
rada 8 tăng 9% sức đánh sv2
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
112,000đ 80,000đ
rada 8 tăng 15% hp sv5
Hành tinh: Xayda
Server: Server 5
111,999đ 79,999đ
giày thần namec ki 61k tăng 9% sức...
Hành tinh: Namec
Server: Server 4
123,199đ 87,999đ
quần namec hp 50k hút 15% hp sv4
Hành tinh: Namec
Server: Server 4
123,199đ 87,999đ
áo thần giáp 1153 tăng 15% hp sv4
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
134,399đ 95,999đ